Disclaimer

Dit document beschrijft de rechten, plichten en gebruiksvoorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de online toepassingen van Group Casier nv, Casier Risk & Insurance bv en Group Casier Risk & Insurance bv, hierna samen Group Casier genoemd.  U leest hier meer over hoe Group Casier omgaat met uw persoonlijke gegevens, wat Group Casier verwacht van gebruikers van zijn online toepassingen en wat deze gebruikers op hun beurt van Group Casier mogen verwachten.  Heeft u een vraag of opmerking over deze disclaimer, neem dan contact op met Group Casier via de contactgegevens die u op de website kunt vinden.

 

 1. Definitie
  De benaming “Group Casier” in deze disclaimer slaat op alle verbonden rechtspersonen die deel uitmaken van Group Casier.
  Onder gebruiker wordt verder begrepen elke persoon, ongeacht zijn hoedanigheid (klant, boekhouder, werknemer,…), die gebruik maakt van de websites en/of online applicaties, al dan niet beveiligd, beheerd door Group Casier.
   
 2. Intellectuele eigendomsrecht
  Alle intellectuele eigendomsrechten van de logo’s op de website, het auteursrecht op de teksten, het auteursrecht op de ondersteunende computerprogramma’s en de applicaties (niet limitatief) behoren toe aan Group Casier.
  Het onrechtmatig gebruik, ongeautoriseerd kopiëren, aanpassen of gebruiken van een element van deze website, ongeacht de wijze van gebruik en de vorm waaronder dit gebruikt wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Group Casier, is ten stelligste verboden, met uitzondering van het gebruik voor puur informatieve doeleinden voor eigen gebruik.
   
 3. Vertrouwelijkheid
  De gebruiker verbindt zich ertoe om de informatie uit de website van Group Casier strikt vertrouwelijk te houden en onder geen beding te commercialiseren en/of over te maken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Group Casier.
  De gebruiker verbindt er zich eveneens toe om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te garanderen.
   
 4. Aansprakelijkheid
  Alle diensten die Group Casier via zijn websites en online applicaties – al dan niet beveiligd – ter beschikking stelt, maken een middelenverbintenis uit.
  Gezien de snelle evolutie van de informatie is Group Casier niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie op deze website.  Niettemin stelt Group Casier alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken.  Indien bepaalde informatie niet correct is, gelieve Group Casier zo snel mogelijk te verwittigen.  In dit geval stelt Group Casier alles in het werk om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
  Group Casier is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt op externe sites waarnaar Group Casier op zijn site een koppeling (hyperlink) voorziet.
  Group Casier kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie, tenzij haar grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.
  Group Casier is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse bewezen schade ingevolge zware fout.  De vergoeding voor deze bewezen schade is beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen als tegenprestatie van de door Group Casier uitgevoerde prestaties gedurende het afgelopen jaar.  Voor zover de gebruiker van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de dertig dagen na het zich manifesteren van de schade bij aangetekend schrijven te melden aan Group Casier.
   
 5. Bevoegdheidsbeding
  Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd voor alle betwistingen met betrekking tot de bepalingen van deze disclaimer.
  Group Casier kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen.